امتحان برف

عجب برفی... عجب امتحانی...
دارم به این نتیجه می‌رسم روزهایی که برف میاد من امتحان بهتری میدم! شاید چون من قراره امتحانمو خوب بدم برف میاد.
این چیزها اصلاً مهم نیست مهم اینه که برف بیاد...