بازگشت

سلام،
من برگشتم،... نه. من برمی‌گردم... نه!. من برخواهم گشت.
اینجا اشغال شده!
ارتشی از اسپمرهای مستکبر نامحترم اینجا رو به تصرف خودشون در آوردن.
متاسفانه بخش نظرات توسط اسمپرها تخته شده و هر روز زحمت می‌کشن و نظرات رو با اسپم گل بارون می‌کنند!
با یه Captcha خوب یا یه سیستم تشخیص اسپم برمی‌گردم و اینجا پس می‌گیرم!.
من برخواهم گشت.