نیاز

سلام،
مورفی!
واقعاً خیلی از چیزا دقیقاً زمانی خراب میشن که بشون احتیاج داریم.
به عبارتی یه اتفاق نا خوشایند در بدترین زمان ممکن روی میده!
موفق باشید.

برق

سلام،
لاگ سیستم:
The previous system shutdown at 3:28:15 AM on 1/15/2008 was unexpected.
The previous system shutdown at 4:04:14 AM on 1/20/2008 was unexpected.
The previous system shutdown at 2:10:26 AM on 1/22/2008 was unexpected.
The previous system shutdown at 4:01:32 AM on 1/23/2008 was unexpected.
The previous system shutdown at 1:06:58 AM on 1/25/2008 was unexpected.

علت این unexpected shutdownها قطع برق بوده.
در ده شب گذشته پنج بار برق در بین ساعت یک و چهار صبح قطع شده. کسی میدونه چرا؟!
موفق باشید.