حکایت: روزی حکیم به پسرش می گوید فروتن باش زیرا قبل از آنکه تو به دنیا بیایی خیلی کارها انجام شده بود و بعد از آنکه تو به دنیا آمدی کار دنیا لنگ نخواهد ماند!
دکتر علی شریعتی یه جمله گفته خیلی جالبه: انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی هر آنچه که می گوید باید حقیقت باشد!
من که با این جمله خیلی کارهارو توجیح کردم.
Loading